FUNGSI

BAHAGIAN PENGURUSAN BAJET, PERAKAUNAN DAN EMOLUMEN

1. Mengurus Cadangan Anggaran Bajet Mengurus tahunan untuk kelulusan agensi pusat.

2. Mengurus agihan tahunan / khas peruntukan belanja mengurus untuk setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Universiti. 

3. Urusetia bagi Mesyuarat Pemeriksaan Bajet Tahunan Universiti.

4. Mengawal perbelanjaan mengikut peruntukan yang diluluskan.

5. Mengurus permohonan PTJ merangkumi pindahan atau tambahan peruntukan belanja mengurus Universiti.

6. Mengurus struktur akaun Universiti dan penyediaan laporan kepada pihak berkepentingan.

7. Menyelaras auditan Jabatan Audit Negara dan auditan Penyata Kewangan Universiti.

8. Menyedia Laporan Prestasi Perbelanjaan setiap suku tahunan bagi Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).  

9. Menguruskan bayaran Gaji, Elaun staf tetap/kontrak, bukan tetap/biasiswazah. 

10.  Menguruskan Urusan Pinjaman Kenderaan staf.

11. Menguruskan Urusan Pinjaman Komputer dan telefon pintar staf (smart phone).

12. Menguruskan bayaran Ganjaran Kontrak, Ex-gratia, Pakaian Panas, GCR & Elaun Cuti Belajar.