FUNGSI

BAHAGIAN KEMAJUAN PERNIAGAAN, ASET DAN PEMATUHAN

1. Menerima kutipan dalam pelbagai jenis penerimaan dan menyediakan resit rasmi.

2. Menyedia pelbagai bil tuntutan universiti termasuk seminar, penggunaan ruang dan kemudahan, kursus, perundingan dan penyelidikan.

3. Mengawal pengeluaran kupon / buku resit dan menyemak Daftar Kawalan Kupon.

4. Mengurus tuntutan hasil dan amanah universiti melalui system E-commerce / FPX.

5. Mengurus cek-cek tak laku dan tamat tempoh.

6. Mengawal akaun-akaun penghutang niaga dan amanah serta mengambil tindakan susulan.

7. Bertanggungjawab ke atas pembangunan dan penambahbaikan Modul Terimaan dan Modul Bil Tuntutan di sistem UTMFin.

8. Menyedia laporan berkenaan hasil dan hutang kepada pihak berkepentingan.

  9. Memantau dan merancang kewangan Universiti berasaskan Financial Sustainability.

  10. Mengawal dan memantau aktiviti penjanaan kewangan Universiti.

  11. Mengenalpasti, menganalisis, menilai risiko operasi dan peluang di Jabatan Bendahari.

  12. Memantau keberkesanan Pelan Mitigasi Risiko.

  13. Pengurusan Tabung-tabung Amanah Universiti.

  14.  Mengemaskini dan memantau maklumat perolehan yang dimasukkan oleh PTJ dalam Laman Web e-perolehan.

  15. Pemantauan kedudukan tabung-tabung Amanah Universiti bagi pelaporan kepada pihak berkepentingan seperti Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun (JPKA) dan Jawatankuasa Kewangan Universiti.

  16. Menguruskan rekod aset alih serta pemantauan pelaksanaan Pengurusan Aset mengikut ketetapan Universiti / Perbendaharaan Malaysia.